Святой Апостол Андрей Первозванный www.diveevo.ru
 
Православный Форум
Спаситель Помогите пожалуйста! Святой Апостол Иоанн Богослов покровитель Интернета "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас." Ин.15:12
Писание | Основной | Дополнительный | О Форуме | Для участников | Мониторинг | Разное | Поиск | Помогите (SOS!) | Открыть тему | Регистрация | Правила Форума | Фотогалерея Форума
Форум / English guests / Helper en Beschermer(Nederlands) Ваша помощь
| Включить фильтр | Новые снизу | В блокнот | Вся тема | Дерево | Оценить | Кто голосовал | В теме | Кто читал | Найти на странице | Подписаться |
Helper en Beschermer(Nederlands)
Анатолий В

православный христианин
Тема: #54123    23.02.06 16:11    Просмотров: 6074 [13]

Сообщений: 0    Оценка: 0.00   
Не показывать | Исправить | Ответить

Helper en Beschermer
De beginning:Woord van verdrietige:"Konden mijn zorgen maar eens worden gemeten en mijn verdriet worden gewogen. Want zij zijn zwaarder dan het zand van duizend stranden. Daarom sprak ik zo overhaast! (Job6,2,3) Waarom krijgen rampzaligen en mensen, die bitter bedroefd zijn licht en leven, terwijl zij verlangen naar een dood die maar niet komen wil? Zij zoeken die dood meer dan anderen naar voedsel en geld zoeken! Wat een vreugdevolle bevrijding als zij tenslotte toch sterven. Ik kan niet eten, want mijn keel zit dicht van het zuchten, mijn klachten vloeien als water over mijn lippen.(Job 3;20-22,24)…"De HERE heeft ons verlaten; Hij is ons vergeten."( Jesaja 49;14) Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte; rust ken ik niet, alleen ellende."(job3;25-26)
Troosterende woord: Als iemand ergens over spreekt en het gebeurt dan ook, heeft de Here dat dan niet bevolen? Van de Allerhoogste komt immers zowel het kwade als het goede? (Klaagliederen 3;37-38)“…Verwachten wij alleen maar goede dingen uit de hand van God en nooit tegenslag of moeilijke dingen?"..(job 2;10)Waarom zouden wij dan (gewone mensen als wij zijn) mopperen en klagen als wij worden gestraft voor onze zonden?( Klaagliederen 3;39)Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch vergeet God er niet één van.(Lukas 12;6)Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet.( Mattheüs 10;29) Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt!…( Lukas 12;7)Dank zij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en Zijn trouw is elke dag weer nieuw.( Klaagliederen 3;22-23)
Woord van verdrietige:…Toch was U er niet toen ik U nodig had! U hebt ze hun gang laten gaan. Zullen zij nooit ophouden mij pijn te doen?…( Jeremia 15;17-18)Door Uw toorn ben ik ziek geworden; door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren… Ik ben een gebroken man en ga gebukt onder mijn lasten… Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken; mijn hart gaat als een wildeman tekeer; ik schreeuw het uit!( Psalmen 38 ;4,7,9)
Troosterende woord:…Want de HERE stelt u dan op de proef om te zien of u werkelijk met hart en ziel van Hem houdt.( Deuteronomium 13;3)Zilver wordt gezuiverd in een smeltkroes, goud in een smeltoven, maar alleen de HERE weet wat in een mensenhart leeft.( Spreuken 17 ;3)+Hoe benijdenswaardig is een mens, die door God streng wordt opgevoed…(Job 5;17)Want daaruit blijkt dat Hij van u houdt. Als Hij u slaat, blijkt dat u Zijn zoon bent." (Job 5;17) Laat u door God opvoeden; Hij behandelt u als Zijn zonen.( Hebreeën 12 ;6-7)Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld.( 1 Corinthiërs 11 ;32)
Woord van verdrietige:Och, waarom houdt mijn kracht mij nog op de been? Hoe kan ik het geduld opbrengen te wachten op mijn dood? Ben ik soms zo sterk als een steen? Is mijn vlees soms van koper?(Job 6;11-12) Mijn hart is dor als dood gras en alle eetlust is verdwenen. Door al mijn verdriet voel ik mij lichamelijk een wrak. Ik kan niet slapen en lijk op een vogel, alleen op een dak.(Psalmen 102 ;5-6,8)
Troosterende woord:Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden; op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest; de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die goed doen en vrede brengen.Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader? Dan pas zullen wij leven.Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is; Hij voedt ons op om ons te laten delen in Zijn volmaaktheid.Hebt u ooit gehoord van een zoon die niet gestraft werd? Als God u niet terechtwijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet Zijn zoon bent.( Hebreeën 12 ;11,9,10,8)Wij noemen hen gelukkig, omdat zij dwars door alles heen de Here trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de Here liefdevol en goed is en vol medeleven Zijn hulp geeft.( Jakobus 5;11)
Woord van verdrietige:Om al deze dingen moet ik huilen;... Mijn trooster is ver weg en Hij is de enige die mij zou kunnen helpen…(Klaagliederen 1;16)
Troosterende woord:De HERE is heel dicht bij mensen met groot verdriet;…( Psalmen 34 ;11)Verheug u in de HERE; .… Hij zal in alles voor u zorgen.( Psalmen37;4-5)Breng al uw moeilijkheden bij de HERE. Hij zorgt altijd voor u … (Psalmen55;23)De ongelukkige wordt overweldigd door hun kracht en bezwijkt onder hun mishandelingen.( Psalmen 10;10)Want nadat Hij wonden heeft toegebracht, verbindt en geneest Hij ze ook weer.(Job 5;18)
Woord van verdrietige:Het verdriet put mij uit; elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.( Psalmen 6;7)

Verder: Troosterende woord: Wie met verdriet in het hart huilend hun akkers inzaaien, ervaren tegen de oogsttijd vaak grote vreugde.( Psalmen 126 ;5)Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven.( 2 Corinthiër 4;17)Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden.( Psalmen 94;19)
Woord van verdrietige:Heeft de Here mij dan voor altijd afgewezen? Zal Hij mij geen genade geven? Vergeet God ons Zijn genade te geven?…( Psalmen 77 ;8,10)
Troosterende woord:want de Here zal hem niet voor altijd verstoten. Ook al geeft God hem verdriet, toch zal Hij hem ook met medelijden behandelen als teken van Zijn liefdevolle zorg. (Klaagliederen 3;31,32)
Woord van verdrietige:Nog meer ziekten en tegenslagen kan ik niet verdragen. Ik heb het gevoel dat ik ga sterven… alle kracht is uit mij geweken.( Psalmen88;4-5)
Troosterende woord:…Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. (2 Corinthiër 4;16) …Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste dingen van Hem zeiden.( Hebreeën 12;3)Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en in Zijn voetstappen moet u treden.( 1 Petrus 2;21)
Woord van verdrietige:Mijn hart begeeft het bijna; doodsangst overvalt mij.( Psalmen 55 ;5)…Waarom vergeet U mij?…( Psalmen 42;10)…en U luisterde naar mij! U hoorde mijn smeekbeden en zag mijn tranen!( Klaagliederen 3;56)
Woord van de Heer :Nooit! Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou Ik u nog niet vergeten… dat Ik, de HERE, uw redder en verlosser ben(Jesaja 49 ;15,26)Ik zal u daar troosten, zoals een kind wordt getroost door zijn moeder.( Jesaja 66 ;13)Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.( Mattheüs 11 ;13)
Woord van verdrietige:HERE, bent U mij helemaal vergeten? Wanneer komt U mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar U uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om U!..( Psalmen13;2,3)Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Dag in, dag uit bid ik tot U, HERE. Mijn handen strek ik naar U uit. Uw toorn gaat als vuur over mij heen en ik word vernietigd door wat U mij aandoet. HERE, waarom verwerpt U mij? Waarom wilt U mij niet zien?( Psalmen88;10,17,15)
Woord van de Heer :Voor een korte tijd heb Ik u verstoten. Maar met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen. In een moment van toorn keerde Ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af, maar met eeuwige ontfermende liefde zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HERE, uw verlosser.( Jesaja 54 ;7-8)
Woord van verdrietige:Word wakker! Waarom slaapt U, Here? Word toch wakker! Laat ons toch niet meer in de steek. Waarom keert U ons de rug toe? Waarom trekt U Zich onze ellende en moeiten niet aan? Sta op, Here, en help ons; bevrijd ons terwille van Uw goedheid en liefde.(Psalmen44;24,25,27)
Woord van de Heer :Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.( Jesaja 41 ;10)
Woord van verdrietige:Laat er dan niet zo'n afstand zijn tussen U en mij…( Psalmen22;12)Al bezit ik niets en zit ik diep in de ellende, toch denkt de HERE aan mij, Mijn God, U bent mijn helper en bevrijder. Kom snel, mijn God. (Psalmen 40 ;18)
Woord van de Heer :…u bent van Mij… Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren.( Jesaja 43 ;1-2)
Woord van verdrietige:…U bent toch mijn God? Geef mij Uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven.( Psalmen 13 ;4)…"Ik zal treuren …tot ik in mijn graf neerdaal"…( Genesis 37 ;35)
Woord van de Heer :…"Ik geef de doden het leven terug",… Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is… Geloof je dat?"( Johannes 11 ;25;26)
Woord van verdrietige:"Ja, Here",… "Ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God…” ( Johannes 11 ;27) …Ik vertrouw U helemaal. Mijn hele wezen leg ik in Uw handen , want U zult mij zeker bevrijden, HERE, mijn trouwe God.( Psalmen31;5-6)

Gemaakt van de boek van priester (Russisch-Orthodoxe Kerk) Grigorie Diatsenko»Helper
en Beschermer).


Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста!Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста!

Духовное 847

Десять наставлений преподобного Силуана Афонского о покаянии.

23 сентября 2020 в 15:11Андрей Бузик
Преподобный Силуан АфонскийПреподобный Силуан Афонский (1866 - 1938) – один из самых известных и почитаемых в мире современных святогорских старцев, подвизавшийся в Русском на Афоне ... читать далее »

Интересно 489

Родина тульского Робин Гуда: тайны и легенды Ефремова

23 сентября 2020 в 12:00Леночка Борисовна
380 лет назад, в 1637 году, на месте нынешнего Ефремова появился город-крепость. Именно в этот год воевода прислал Тимофея Безобразова – указом царя Михаила Федоровича Романова. Он и основал город. ... читать далее »

История 486

Раскопки под торговой площадью города Ефремова Тульской губернии / сентябрь 2020 года от Рождества Христова

23 сентября 2020 в 08:16Леночка Борисовна
До октябрьского переворота 1917-го года большая площадь в Ефремове называлась Торговой. После ее назвали "Красной". .. Начиная с лета 2020 года здесь начались раскопки стараниями главы города и его ... читать далее »

Путешествия 239

Перевал. Путешествие по Камчатке.

21 сентября 2020 в 16:34Андрей Бузик
Перевал. Путешествие по Камчатке. На Камчатке всё поразительно. Вырвавшись из привычного круга, вдруг понимаешь, насколько непостижима красота мира, в котором мы живём. Горные реки, горячие источники, ... читать далее »

Афон 150

Афон. Обитель Богородицы.

20 сентября 2020 в 15:24Андрей Бузик
Афон. Обитель Богородицы. Святая гора Афон. Одно только это словосочетание в сердце русского православного христианина со времен крещения Киевской Руси вызывает трепетные и благоговейные чувства. ... читать далее »

Поиск Святой Руси 266

Горе без ума.

19 сентября 2020 в 10:00Андрей Рыбак
Господи Иисусе Христе помилуй мя Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Архистратиже Михаиле помогай нам! Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: Василие, ... читать далее »

Здоровье 403

"ПЛАНдемическое умопоВРАЧение" - фильм о коронавирусной индустрии

17 сентября 2020 в 23:57Андрей Рыбак
Личный врач Билла Гейтса заявил, что сторонник вакцинации «отказывался прививать своих детей». "ПЛАНдемическое умопоВРАЧение" - фильм о коронавирусной индустрии «Пландемическое умоповрачение» может ... читать далее »

Разное 1122

Мирные протесты без Бога или вооруженный со Христом?

17 сентября 2020 в 21:02Сергей Р
Царь Искупитель Николай II Пирамида Бытия переворачивается уже и в среде священников, делая неизбежным для всех и для каждого судьбоносный Выбор: или с Богом и с Царем-Христом (через Игумена Сергия) ... читать далее »

Спорт - Экстрим 233

Премьера фильма! "RideThePlanet Altai Whitewater".

17 сентября 2020 в 08:00Андрей Бузик
Премьера фильма! "RideThePlanet Altai Whitewater". Фильм медиапроекта RideThePlanet, 37-й с момента старта проекта в 2011 г. Фильм снят в июле 2020 г. в различных районах Горного Алтая и посвящен ... читать далее »

Туризм 127

Легенды и тайны долины реки Чулышман

15 сентября 2020 в 16:06Андрей Бузик
Легенды и тайны долины реки Чулышман Долина реки Чулышман — это удивительно живописный и неприступный каньон, знаменитый многочисленными водопадами, километровыми отвесными скалами, археологическими ... читать далее »

Скалолазание

Тимонов и Красовская   победители Кубка России в боулдеринге!

Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) второй год подряд завоевал Кубок России в боулдеринге. Елена Красовская (Челябинская область) сделала это впервые. 23 сентября прошел финал Кубка России по скалолазанию ... читать далее »

Рафтинг

Всероссийские соревнования по рафтингу   "Катунь-2020"

С 18 по 21 сентября в Алтайском крае, в селе Ая, на реке Катунь, порог "Айский"   прошли очередные российские старты по рафтингу. Всероссийские соревнования по рафтингу собрали около 20-ти экипажей из ... читать далее »

Календарь 2595

24 сентября. Преподобного Силуана Афонского. Преподобной Феодоры Александрийской. Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

23 сентября 2020 в 15:00Андрей Бузик
11 сентября по старому стилю / 24 сентября по новому стилю четверг Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. Поста нет. Прп. Феодоры Александрийской (474–491). Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа ... читать далее »

Стихи 850

Работа мысли вдохновенной...

23 сентября 2020 в 10:17Владимир Лучит
*** Работа мысли вдохновенной светоносность придаёт труду любому и значительность – тем боле, что этим самым Высший Мир во все дела и во все действия земные вовлекает поневоле. *** Увы, наивная и ... читать далее »

Семья 98

Девочка – девушка – женщина: как воспитать

22 сентября 2020 в 19:14Андрей Бузик
Девочка – девушка – женщина: как воспитать Мы много слышим и читаем о православном воспитании детей, но зачастую дети – это довольно абстрактное понятие: есть свои особенности в том, чтобы воспитывать ... читать далее »

Чудо 284

Самолет Чудом совершил аварийную посадку с разобравшейся турбиной. Схиигумен Сергий

21 сентября 2020 в 14:26Андрей Рыбак
схиигумен Сергий Романов Самолет Чудом совершил аварийную посадку с разобравшейся турбиной. Схиигумен Сергий читать далее »

Литература 364

Воспоминания о будущем -

20 сентября 2020 в 09:22Леночка Борисовна
Елена Касьян / "Письма Кате" - Цветочный запах слов Письмо первое Я мало знаю о смыслах, Катя, и ещё меньше о целесообразности. Если говорить о причинно-следственных связях, то крайним каждый раз ... читать далее »

Предание 222

Чудо архистратига Михаила в Хонех. Судьба Чудова монастыря в Москве.

18 сентября 2020 в 16:18Андрей Бузик
Чудо архистратига Михаила в Хонех. День памяти о чудодейственном явлении св. Архангела Михаила, бывшего в Коласаех, которое называем также «чудом в Хонех», совершается 19 сентября (6 сентября ст. ... читать далее »

SOS! 469

Население приговорили к ограничению и лишению свободы

17 сентября 2020 в 22:34Андрей Рыбак
Падение во ад поклоняющихся зверю и образу его, и принимающих начертание имени его Население приговорили к ограничению и лишению свободы Фильм «ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» ... читать далее »

Эсхатология 611

Документальный фильм Аркадия Мамонтова. Сорок Сороков.

17 сентября 2020 в 20:48Андрей Рыбак
Собор Василия Блаженного Документальный фильм Аркадия Мамонтова. СОРОК СОРОКОВ. Верую | Козенкова Елена Зачем человеку нужен храм Божий? Зачем здесь, в России, мы восстанавливаем разрушенные храмы и ... читать далее »

Кино 45

Золотая рыбка в городе N

16 сентября 2020 в 16:37Андрей Рыбак
Золотая рыбка в городе N Золотая рыбка в городе N Золотая рыбка в городе N / 2011 / страна Россия слоган «Нереальная сказка» режиссер Степан Пучинян сценарий Владимир Федосеев продюсер ... читать далее »

Молитва 320

О молитве Иисусовой. Протоиерей Андрей Ткачёв.

14 сентября 2020 в 20:44Андрей Рыбак
Протоиерей Андрей Ткачев О молитве Иисусовой. Протоиерей Андрей Ткачёв. читать далее »

Водный спорт

Выступление победителей чемпионата России в аквабайке и гидрофлайте прошло в Москве

Выступление чемпионов России по водно-моторному спорту в дисциплинах "аквабайк" и "гидрофлайт" прошло в субботу на столичном фестивале "Московская акватория". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ... читать далее »

Туризм

Фестиваль экстремальных видов туризма "XFEST 2020" в Севастополе собрал 11 тысяч участников

С 18 по 20 сентября при поддержке Правительства города Севастополя и Правительства города Москвы в городе Севастополе, у подножия горы Гасфорта в четвёртый раз состоялся фестиваль экстремальных видов ... читать далее »

Иконы 300

Еще одна малоизвестная икона Богородицы - икона Супрасльская

23 сентября 2020 в 14:36Вацлав
Икона Супрасльской Богородицы Икона Супрасльской Божией Матери   Икона Супрасльской Богоматери датируется 1503 годом. Ее заказал епископ Смоленский Иосиф Солтан (впоследствии митрополит ... читать далее »

Высказывания 457

Нужен ли разум, чтобы познать Бога, или только любовь?

23 сентября 2020 в 09:52Андрей Рыбак
Схиигумен Гавриил Виноградов-Лакербая Нужен ли разум, чтобы познать Бога, или только любовь? читать далее »

Общий 1229

Проповедь духовника Обители милосердия епископа Георгия на Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября 2020 в 18:16В. Чалкин
Проповедь духовника Обители милосердия епископа Георгия на Рождество Пресвятой Богородицы Аудиозапись проповеди духовника Обители милосердного служения и душепопечения свв. мц. Веры, Надежды, Любви и ... читать далее »

Катастрофы 258

Информация пландемии коронобесия подтвердилась!

21 сентября 2020 в 11:50Андрей Рыбак
Вирус цифрового слабоумия Информация пландемии коронобесия подтвердилась! читать далее »

Святые 203

«Макарий идет!». Памяти преподобного Макария, старца Оптинского.

19 сентября 2020 в 15:13Андрей Бузик
Преподобный Макарий Оптинский 20 сентября мы празднуем память великого Оптинского старца преподобного Макария (1788–1860), сотаинника преподобного Льва, наставника преподобного Илариона, преподобного ... читать далее »

Технологии 267

Как Биг Фарма превращает человека в робота. Александр Дугин

18 сентября 2020 в 11:16Андрей Рыбак
А. Г. Дугин Как Биг Фарма превращает человека в робота. Александр Дугин Философ Александр Дугин о том, как появилось представление, что человек - это аппарат, который надо починить. К чему это ... читать далее »

Церковь 636

Сегодня мы столкнулись с новой ересью

17 сентября 2020 в 22:16Андрей Рыбак
Архимандрит Савва Святогорец Сегодня мы столкнулись с новой ересью «С самого начала этой истории или, правильнее сказать, этого издевательства с коронавирусом, во всем этом сценарии (да-да, именно ... читать далее »

Будущее 354

Искусственный армагеддон.Ольга Четверикова

17 сентября 2020 в 18:28Андрей Рыбак
Четверикова Ольга Николаевна Искусственный армагеддон. Ольга Четверикова Реализация плана глобализации. •Переход в новый мир. •Цифровая платформа управления. •Самоцифровизация и цифровая ... читать далее »

Детям 558

Кай и Герда, ..

16 сентября 2020 в 13:24Леночка Борисовна
… … Советская цензура вычеркивала целые абзацы. Но вычеркнуть христианский смысл сказок Андерсена было невозможно. И даже в стране Советов, призывавшей порвать со всем старым и «отжившим», Ганс ... читать далее »

Жития 277

На могилке батюшки Никона

14 сентября 2020 в 14:29Андрей Рыбак
игумен Никон Воробьев На могилке батюшки Никона читать далее »

Фридайвинг

На горном озере в КБР побит мировой рекорд по нырянию в глубину

На Голубом озере в Черекском районе Кабардино-Балкарии 23 сентября Ольга Давыдова поставила рекорд по нырянию в глубину без ласт. Спортсменке удалось погрузиться на глубину в 71 метр и побить ... читать далее »

Парашютизм

Дайджест от 16-20 сентября 2020

Дайджест от 16-20 сентября 2020  Самый лучший день приходил вчера  - поётся в одной популярной некогда песенке. У нас на прошлой неделе самый тёплый день приходил в среду. И именно в этот день ... читать далее »

© 1999-2020 Vinchi Group
http://www.vinchi.ru


CIROTA.RU Rambler's Top100
Администратор форума:
andrey@vinchi.ru