Святой Апостол Андрей Первозванный www.diveevo.ru
 
Православный Форум
Спаситель Нужна ваша помощь Святой Апостол Иоанн Богослов покровитель Интернета "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас." Ин.15:12
Писание | Основной | Дополнительный | О Форуме | Для участников | Мониторинг | Разное | Поиск | Помогите (SOS!) | Открыть тему | Регистрация | Правила Форума | Фотогалерея Форума
Форум / English guests / Helper en Beschermer(Nederlands) Ваша помощь
| Включить фильтр | Новые снизу | В блокнот | Вся тема | Дерево | Оценить | Кто голосовал | В теме | Кто читал | Найти на странице | Подписаться |
Helper en Beschermer(Nederlands)
Анатолий В

православный христианин
Тема: #54123    23.02.06 16:11    Просмотров: 6665 [13]

Сообщений: 0    Оценка: 0.00   
Не показывать | Исправить | Ответить

Helper en Beschermer
De beginning:Woord van verdrietige:"Konden mijn zorgen maar eens worden gemeten en mijn verdriet worden gewogen. Want zij zijn zwaarder dan het zand van duizend stranden. Daarom sprak ik zo overhaast! (Job6,2,3) Waarom krijgen rampzaligen en mensen, die bitter bedroefd zijn licht en leven, terwijl zij verlangen naar een dood die maar niet komen wil? Zij zoeken die dood meer dan anderen naar voedsel en geld zoeken! Wat een vreugdevolle bevrijding als zij tenslotte toch sterven. Ik kan niet eten, want mijn keel zit dicht van het zuchten, mijn klachten vloeien als water over mijn lippen.(Job 3;20-22,24)…"De HERE heeft ons verlaten; Hij is ons vergeten."( Jesaja 49;14) Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte; rust ken ik niet, alleen ellende."(job3;25-26)
Troosterende woord: Als iemand ergens over spreekt en het gebeurt dan ook, heeft de Here dat dan niet bevolen? Van de Allerhoogste komt immers zowel het kwade als het goede? (Klaagliederen 3;37-38)“…Verwachten wij alleen maar goede dingen uit de hand van God en nooit tegenslag of moeilijke dingen?"..(job 2;10)Waarom zouden wij dan (gewone mensen als wij zijn) mopperen en klagen als wij worden gestraft voor onze zonden?( Klaagliederen 3;39)Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch vergeet God er niet één van.(Lukas 12;6)Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet.( Mattheüs 10;29) Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt!…( Lukas 12;7)Dank zij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en Zijn trouw is elke dag weer nieuw.( Klaagliederen 3;22-23)
Woord van verdrietige:…Toch was U er niet toen ik U nodig had! U hebt ze hun gang laten gaan. Zullen zij nooit ophouden mij pijn te doen?…( Jeremia 15;17-18)Door Uw toorn ben ik ziek geworden; door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren… Ik ben een gebroken man en ga gebukt onder mijn lasten… Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken; mijn hart gaat als een wildeman tekeer; ik schreeuw het uit!( Psalmen 38 ;4,7,9)
Troosterende woord:…Want de HERE stelt u dan op de proef om te zien of u werkelijk met hart en ziel van Hem houdt.( Deuteronomium 13;3)Zilver wordt gezuiverd in een smeltkroes, goud in een smeltoven, maar alleen de HERE weet wat in een mensenhart leeft.( Spreuken 17 ;3)+Hoe benijdenswaardig is een mens, die door God streng wordt opgevoed…(Job 5;17)Want daaruit blijkt dat Hij van u houdt. Als Hij u slaat, blijkt dat u Zijn zoon bent." (Job 5;17) Laat u door God opvoeden; Hij behandelt u als Zijn zonen.( Hebreeën 12 ;6-7)Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld.( 1 Corinthiërs 11 ;32)
Woord van verdrietige:Och, waarom houdt mijn kracht mij nog op de been? Hoe kan ik het geduld opbrengen te wachten op mijn dood? Ben ik soms zo sterk als een steen? Is mijn vlees soms van koper?(Job 6;11-12) Mijn hart is dor als dood gras en alle eetlust is verdwenen. Door al mijn verdriet voel ik mij lichamelijk een wrak. Ik kan niet slapen en lijk op een vogel, alleen op een dak.(Psalmen 102 ;5-6,8)
Troosterende woord:Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden; op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest; de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die goed doen en vrede brengen.Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader? Dan pas zullen wij leven.Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is; Hij voedt ons op om ons te laten delen in Zijn volmaaktheid.Hebt u ooit gehoord van een zoon die niet gestraft werd? Als God u niet terechtwijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet Zijn zoon bent.( Hebreeën 12 ;11,9,10,8)Wij noemen hen gelukkig, omdat zij dwars door alles heen de Here trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de Here liefdevol en goed is en vol medeleven Zijn hulp geeft.( Jakobus 5;11)
Woord van verdrietige:Om al deze dingen moet ik huilen;... Mijn trooster is ver weg en Hij is de enige die mij zou kunnen helpen…(Klaagliederen 1;16)
Troosterende woord:De HERE is heel dicht bij mensen met groot verdriet;…( Psalmen 34 ;11)Verheug u in de HERE; .… Hij zal in alles voor u zorgen.( Psalmen37;4-5)Breng al uw moeilijkheden bij de HERE. Hij zorgt altijd voor u … (Psalmen55;23)De ongelukkige wordt overweldigd door hun kracht en bezwijkt onder hun mishandelingen.( Psalmen 10;10)Want nadat Hij wonden heeft toegebracht, verbindt en geneest Hij ze ook weer.(Job 5;18)
Woord van verdrietige:Het verdriet put mij uit; elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.( Psalmen 6;7)

Verder: Troosterende woord: Wie met verdriet in het hart huilend hun akkers inzaaien, ervaren tegen de oogsttijd vaak grote vreugde.( Psalmen 126 ;5)Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven.( 2 Corinthiër 4;17)Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden.( Psalmen 94;19)
Woord van verdrietige:Heeft de Here mij dan voor altijd afgewezen? Zal Hij mij geen genade geven? Vergeet God ons Zijn genade te geven?…( Psalmen 77 ;8,10)
Troosterende woord:want de Here zal hem niet voor altijd verstoten. Ook al geeft God hem verdriet, toch zal Hij hem ook met medelijden behandelen als teken van Zijn liefdevolle zorg. (Klaagliederen 3;31,32)
Woord van verdrietige:Nog meer ziekten en tegenslagen kan ik niet verdragen. Ik heb het gevoel dat ik ga sterven… alle kracht is uit mij geweken.( Psalmen88;4-5)
Troosterende woord:…Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. (2 Corinthiër 4;16) …Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste dingen van Hem zeiden.( Hebreeën 12;3)Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en in Zijn voetstappen moet u treden.( 1 Petrus 2;21)
Woord van verdrietige:Mijn hart begeeft het bijna; doodsangst overvalt mij.( Psalmen 55 ;5)…Waarom vergeet U mij?…( Psalmen 42;10)…en U luisterde naar mij! U hoorde mijn smeekbeden en zag mijn tranen!( Klaagliederen 3;56)
Woord van de Heer :Nooit! Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou Ik u nog niet vergeten… dat Ik, de HERE, uw redder en verlosser ben(Jesaja 49 ;15,26)Ik zal u daar troosten, zoals een kind wordt getroost door zijn moeder.( Jesaja 66 ;13)Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.( Mattheüs 11 ;13)
Woord van verdrietige:HERE, bent U mij helemaal vergeten? Wanneer komt U mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar U uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om U!..( Psalmen13;2,3)Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Dag in, dag uit bid ik tot U, HERE. Mijn handen strek ik naar U uit. Uw toorn gaat als vuur over mij heen en ik word vernietigd door wat U mij aandoet. HERE, waarom verwerpt U mij? Waarom wilt U mij niet zien?( Psalmen88;10,17,15)
Woord van de Heer :Voor een korte tijd heb Ik u verstoten. Maar met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen. In een moment van toorn keerde Ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af, maar met eeuwige ontfermende liefde zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HERE, uw verlosser.( Jesaja 54 ;7-8)
Woord van verdrietige:Word wakker! Waarom slaapt U, Here? Word toch wakker! Laat ons toch niet meer in de steek. Waarom keert U ons de rug toe? Waarom trekt U Zich onze ellende en moeiten niet aan? Sta op, Here, en help ons; bevrijd ons terwille van Uw goedheid en liefde.(Psalmen44;24,25,27)
Woord van de Heer :Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.( Jesaja 41 ;10)
Woord van verdrietige:Laat er dan niet zo'n afstand zijn tussen U en mij…( Psalmen22;12)Al bezit ik niets en zit ik diep in de ellende, toch denkt de HERE aan mij, Mijn God, U bent mijn helper en bevrijder. Kom snel, mijn God. (Psalmen 40 ;18)
Woord van de Heer :…u bent van Mij… Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren.( Jesaja 43 ;1-2)
Woord van verdrietige:…U bent toch mijn God? Geef mij Uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven.( Psalmen 13 ;4)…"Ik zal treuren …tot ik in mijn graf neerdaal"…( Genesis 37 ;35)
Woord van de Heer :…"Ik geef de doden het leven terug",… Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is… Geloof je dat?"( Johannes 11 ;25;26)
Woord van verdrietige:"Ja, Here",… "Ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God…” ( Johannes 11 ;27) …Ik vertrouw U helemaal. Mijn hele wezen leg ik in Uw handen , want U zult mij zeker bevrijden, HERE, mijn trouwe God.( Psalmen31;5-6)

Gemaakt van de boek van priester (Russisch-Orthodoxe Kerk) Grigorie Diatsenko»Helper
en Beschermer).


Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста!

Календарь 3883

24 апреля. Священномученика Антипы, еп. Пергама Асийского. Святителя Варсонофия, еп. Тверского. Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова, сподвижника его.

23 апреля 2024 в 15:13Андрей Бузик
11 апреля по старому стилю / 24 апреля по новому стилю среда Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Глас 5. Великий пост. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты). Сщмч. ... читать далее »

Общий 1416

Шестая седмица – путь ко гробу Лазаря

23 апреля 2024 в 05:49Андрей Бузик
Великий пост – дорога к Пасхе, а его шестая седмица – путь в Вифанию. Туда, где заболеет, умрет и пролежит несколько дней во гробе Лазарь. Где свершится невероятное – царство смерти отпустит по ... читать далее »

Еда 432

Кухня Великого Поста. Вторые блюда

19 апреля 2024 в 08:06Андрей Бузик
ВТОРЫЕ БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ МАСЛА Картофель отварной с орехами 500 г картофеля, 1 луковица, 150 г очищенных грецких орехов, 1 – 2 дольки чеснока, 2 веточки зелени кинзы, зелень петрушки или ... читать далее »

Высказывания 661

Четверток 5-й седмицы Великого Поста. О Целомудрии.

18 апреля 2024 в 08:07Андрей Бузик
Четверток 5-й седмицы Великого Поста. О Целомудрии. Целомудрие есть воздержание и преодоление похотей борьбою. Святитель Иоанн Златоуст Заповедь о целомудрии относится, во-первых, к телу и вообще к ... читать далее »

Молитва 405

Объяснение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина

16 апреля 2024 в 05:58Андрей Бузик
«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми ... читать далее »

Поиск Святой Руси 411

Духовный, душевный, плотский

14 апреля 2024 в 09:03Андрей Рыбак
Поднимайся Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Преподобного Иоанна Лествичника Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: Василие, Григорие, Иоанне и Николае; ... читать далее »

Воины 391

Бутылка воды на девятерых в Авдеевке

9 апреля 2024 в 18:48Андрей Рыбак
«Бутылка воды на девятерых»: русские бойцы 5 дней притворялись мертвыми в окружении ВСУ в Авдеевке «Бутылка воды на девятерых»: русские бойцы 5 дней притворялись мертвыми в окружении ВСУ в ... читать далее »

Любовь 171

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

7 апреля 2024 в 09:07Андрей Рыбак
Дух творит формы Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Благовещение. Крестопоклонная Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: Василие, Григорие, Иоанне и ... читать далее »

Разное 1241

Посмертное явление старца схиархимандрита Власия

4 апреля 2024 в 18:28Леонид Ф.
Старец схиархимандрит Власий, духовник Пафнутьево-Боровского монастыря:«Передай всем, что вакцинироваться этой проклятой сатанинской вакциной ни в коем случае нельзя. Это уже начертание ... читать далее »

Катастрофы 300

Испытание термоядерной бомбы РДС-37 на Семипалатинском полигоне

2 апреля 2024 в 13:19Андрей Рыбак
Атомная Бомба Испытание термоядерной бомбы РДС-37 на Семипалатинском полигоне Ровно 32 года назад, 29 августа 1991 года, был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Казахстан стал ... читать далее »

Прочее

На 77 году ушел из жизни вице-президент ФАР, мастер спорта международного класса по альпинизму Иван Трофимович Душарин

На 77 году ушел из жизни вице-президент ФАР, мастер спорта международного класса по альпинизму Иван Трофимович Душарин, сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России. читать далее »

Фридайвинг

Алессия Зеккини установила очередной мировой рекорд во фридайвинге

Итальянская спортсменка Алессия Зеккини 19 апреля побила свой собственный мировой рекорд в дисциплине свободное погружение (FIM) по версии CMAS, нырнув на глубину 104 метра. В дисциплине Free ... читать далее »

Память 384

поминальный вечер-концерт "Чтобы помнили!"

23 апреля 2024 в 14:29Андрей Рыбак
Сергий Алиев В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ПОМЯНУЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ В "КРОКУС СИТИ"! Вчера, 22 апреля, с 19:00 до 22 часов, в киноконцертном в зале "Олимпия", жители Санкт-Петербурга, совместно с ... читать далее »

Писание 123

Неделя 5-я Великого поста. Евангелие о служении и страданиях Сына Божия.

21 апреля 2024 в 04:46Андрей Бузик
Смирение Господа нашего Иисуса Христа точно так же достойно восхищения, как и Его чудеса, включая воскресение, чудо чудес. Облекшись в сокрушенное и рабское тело человеческое, Он стал слугою слуг ... читать далее »

Святые 519

Архиерей народов словенских

19 апреля 2024 в 06:04Андрей Бузик
К 1025-летию со дня преставления равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского Создание в IX веке славянской письменности святыми равноапостольными братьями Мефодием (†885) и Кириллом ... читать далее »

Жития 460

Создатель церковных гимнов и канонов. (Житие преподобного Иосифа Песнописца).

17 апреля 2024 в 06:53Андрей Бузик
Память преподобного отца нашего Иосифа, песнописца и творца канонов Отечеством святого Иосифа была Сицилия1. Родители его, Плотин и Агафия, были люди благочестивые и добродетельные; за их богоугодную ... читать далее »

Семья 145

Православный документальный фильм «Невеста»

14 апреля 2024 в 17:26Андрей Рыбак
Невеста Православный документальный фильм «Невеста» читать далее »

Стихи 1470

И вещам дорогим и роскошным...

13 апреля 2024 в 10:18Владимир Лучит
*** И вещам дорогим и роскошным – и тем всё же не избежать В будущем, если не девальвации резкой, то участи общей забвения. О подобной судьбе их, однако, не стоит ничуть горевать! – Видно, людям ... читать далее »

Технологии 327

Регулирование ИИ против навязывания

8 апреля 2024 в 19:29Андрей Рыбак
Игорь Ашманов Регулирование ИИ против навязывания читать далее »

Проповедь 180

Слово плоть бысть. Поучение на день Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля 2024 в 08:10Андрей Бузик
Еже от века таинство открывается днесь, и Сын Божий, Сын человече бывает; человек бывает Бог, да бога Адама соделает. Стихира на хвалитех, глас 2 Слово плоть бысть. Поучение на день Благовещения ... читать далее »

Церковь 721

Вера и чудеса переднего края: вдоль всей линии фронта прошел крестный ход

3 апреля 2024 в 18:57Андрей Рыбак
Борис Корчевников Российская газета Вера и чудеса переднего края: вдоль всей линии фронта прошел крестный ход Съемочная группа "Спаса" во главе с генеральным директором телекомпании Борисом ... читать далее »

Спорт - Экстрим 273

Ультрамарафоны в 65. Зачем?

1 апреля 2024 в 18:17Андрей Рыбак
Как бег помог Ольге Кацаповой осуществить мечту? Ультрамарафоны в 65. Зачем? После этого видео вы точно захотите бегать. Мотивация от Ольги Кацаповой - ультрамарафонки из Пушкина. Как бег помог ... читать далее »

Ски-альпинизм

В Елизове на горе Морозной завершились Всероссийские соревнования по ски-альпинизму.

20 апреля в г. Елизово на горе Морозной завершились всероссийские соревнования по альпинизму. В соревнованиях приняли участие 85 спортсмен из 9 субъектов Российской Федерации. Камчатские спортсмены ... читать далее »

Прочее

С шоссе в горы.

С шоссе в горы. Сегодня в Дагестане проходит, наверное, крупнейший трейл на Кавказе   Dagestan Wild Trail. Сюда съехалось более 2 тысяч участников со всей страны, чтобы пробежать одну из четырех ... читать далее »

Выживание. 314

Отшельница Агафья Лыкова из Хакасии в 79 лет осталась без помощника

23 апреля 2024 в 13:09Андрей Бузик
«Одна осталась сердешная»: отшельница Агафья Лыкова в свои 79 лет снова лишилась помощника, ждет поддержки с большой земли. Агафья Лыкова проводила на большую землю своего помощника. Сейчас ... читать далее »

Праздники 361

О том, когда Пресвятая Богородица помогает нам

20 апреля 2024 в 05:08Андрей Бузик
Сегодняшний праздник называется Похвала Божией Матери или Суббота Акафиста. Евангельское чтение в этот день повествует о том, как некая женщина, слушая проповедь Господа нашего Иисуса Христа, от ... читать далее »

Эсхатология 733

Молитвы за почивший свой род (из фильма "Русский Ангел. Отрок Вячеслав")

18 апреля 2024 в 14:22Александр В.А.
Господи, спаси и помоги! Молитва за род И Славочка сказал, что сейчас, мамочка, идет подсчет всех родов, каждого рода. И представители сегодняшние могут или загубить свой род, или помочь ему. Он ... читать далее »

Творчество 460

Г.В. Свиридов — Песнопения и молитвы

16 апреля 2024 в 21:06Андрей Рыбак
Георгий Васильевич Свиридов Г.В. Свиридов — Песнопения и молитвы (с текстом) /// Georgy Sviridov: Hymns and Prayers читать далее »

Предание 409

Рекомендации по управлению умом. Преподобный Паисий Святогорец.

14 апреля 2024 в 15:28Андрей Рыбак
Преподобный Паисий Святогорец Рекомендации по управлению умом. Преподобный Паисий Святогорец. читать далее »

Духовное 1066

Из бесед на избранные места творений святого Иоанна Лествичника

12 апреля 2024 в 06:10Андрей Бузик
БЕСЕДА ПЕРВАЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Господь сказал Своим ученикам: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что ... читать далее »

Кино 120

Метанойя. Исповедь бродяги (художественный фильм)

8 апреля 2024 в 10:20Андрей Рыбак
исповедь Метанойя. Исповедь бродяги (художественный фильм) Друзья, вот и пришло время выложить фильм «Метанойя. Исповедь бродяги» в открытый доступ! Идея этого фильма у меня возникла в 2016 году, а ... читать далее »

Мир 354

Государь пребудет в один из отелей Москвы

4 апреля 2024 в 21:31Андрей Рыбак
Царь Николай II Александрович Государь пребудет в один из отелей Москвы/ СЕРГИЙ АЛИЕВ/ Репост! читать далее »

Документы 238

Биометрию навязывают предатели родины! Мишустин разнёс Госдуму!

3 апреля 2024 в 11:31Андрей Рыбак
Госдума Биометрию навязывают предатели родины! Мишустин разнёс Госдуму! Мишустин Николай Николаевич, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, ... читать далее »

Видео 448

Объяснение Квантового Проявления. Доктор Джо Диспенза

31 марта 2024 в 17:38Андрей Рыбак
Мысли в картинках Объяснение Квантового Проявления | Люди Не Осознают, Насколько Они... | Доктор Джо Диспенза Переключение своего внимания с одного человека на другого, с одной проблемы на другую, ... читать далее »

Велоспорт

Зрелищный и захватывающий! Наши райдеры продемонстрировали невероятные трюки в Москве на втором этапе Кубка России по BMX фристайлу!

Зрелищный и захватывающий! Наши райдеры продемонстрировали невероятные трюки в Москве на втором этапе Кубка России по BMX фристайлу! В Москве в "Рампстрое" завершился Кубок России второй этап и ... читать далее »

Велоспорт

Все лучшие гонщики по маунтинбайку собрались на Кубке России в Псебае!

Все лучшие гонщики по маунтинбайку собрались на Кубке России в Псебае! Сегодня мы узнали победителей Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку в дисциплине "короткий круг". У женщин ... читать далее »

© 1999-2024 Vinchi Group
http://www.vinchi.ru

Администратор форума:
andrey@vinchi.ru

/*