Святой Апостол Андрей Первозванный www.diveevo.ru
 
Православный Форум
Спаситель Помогите пожалуйста! Святой Апостол Иоанн Богослов покровитель Интернета "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас." Ин.15:12
Писание | Основной | Дополнительный | О Форуме | Для участников | Мониторинг | Разное | Поиск | Помогите (SOS!) | Открыть тему | Регистрация | Правила Форума | Фотогалерея Форума
Форум / English guests / Helper en Beschermer(Nederlands) Ваша помощь
| Включить фильтр | Новые снизу | В блокнот | Вся тема | Дерево | Оценить | Кто голосовал | В теме | Кто читал | Найти на странице | Подписаться |
Helper en Beschermer(Nederlands)
Анатолий В

православный христианин
Тема: #54123    23.02.06 16:11    Просмотров: 5960 [13]

Сообщений: 0    Оценка: 0.00   
Не показывать | Исправить | Ответить

Helper en Beschermer
De beginning:Woord van verdrietige:"Konden mijn zorgen maar eens worden gemeten en mijn verdriet worden gewogen. Want zij zijn zwaarder dan het zand van duizend stranden. Daarom sprak ik zo overhaast! (Job6,2,3) Waarom krijgen rampzaligen en mensen, die bitter bedroefd zijn licht en leven, terwijl zij verlangen naar een dood die maar niet komen wil? Zij zoeken die dood meer dan anderen naar voedsel en geld zoeken! Wat een vreugdevolle bevrijding als zij tenslotte toch sterven. Ik kan niet eten, want mijn keel zit dicht van het zuchten, mijn klachten vloeien als water over mijn lippen.(Job 3;20-22,24)…"De HERE heeft ons verlaten; Hij is ons vergeten."( Jesaja 49;14) Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte; rust ken ik niet, alleen ellende."(job3;25-26)
Troosterende woord: Als iemand ergens over spreekt en het gebeurt dan ook, heeft de Here dat dan niet bevolen? Van de Allerhoogste komt immers zowel het kwade als het goede? (Klaagliederen 3;37-38)“…Verwachten wij alleen maar goede dingen uit de hand van God en nooit tegenslag of moeilijke dingen?"..(job 2;10)Waarom zouden wij dan (gewone mensen als wij zijn) mopperen en klagen als wij worden gestraft voor onze zonden?( Klaagliederen 3;39)Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch vergeet God er niet één van.(Lukas 12;6)Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet.( Mattheüs 10;29) Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt!…( Lukas 12;7)Dank zij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en Zijn trouw is elke dag weer nieuw.( Klaagliederen 3;22-23)
Woord van verdrietige:…Toch was U er niet toen ik U nodig had! U hebt ze hun gang laten gaan. Zullen zij nooit ophouden mij pijn te doen?…( Jeremia 15;17-18)Door Uw toorn ben ik ziek geworden; door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren… Ik ben een gebroken man en ga gebukt onder mijn lasten… Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken; mijn hart gaat als een wildeman tekeer; ik schreeuw het uit!( Psalmen 38 ;4,7,9)
Troosterende woord:…Want de HERE stelt u dan op de proef om te zien of u werkelijk met hart en ziel van Hem houdt.( Deuteronomium 13;3)Zilver wordt gezuiverd in een smeltkroes, goud in een smeltoven, maar alleen de HERE weet wat in een mensenhart leeft.( Spreuken 17 ;3)+Hoe benijdenswaardig is een mens, die door God streng wordt opgevoed…(Job 5;17)Want daaruit blijkt dat Hij van u houdt. Als Hij u slaat, blijkt dat u Zijn zoon bent." (Job 5;17) Laat u door God opvoeden; Hij behandelt u als Zijn zonen.( Hebreeën 12 ;6-7)Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld.( 1 Corinthiërs 11 ;32)
Woord van verdrietige:Och, waarom houdt mijn kracht mij nog op de been? Hoe kan ik het geduld opbrengen te wachten op mijn dood? Ben ik soms zo sterk als een steen? Is mijn vlees soms van koper?(Job 6;11-12) Mijn hart is dor als dood gras en alle eetlust is verdwenen. Door al mijn verdriet voel ik mij lichamelijk een wrak. Ik kan niet slapen en lijk op een vogel, alleen op een dak.(Psalmen 102 ;5-6,8)
Troosterende woord:Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden; op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest; de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die goed doen en vrede brengen.Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader? Dan pas zullen wij leven.Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is; Hij voedt ons op om ons te laten delen in Zijn volmaaktheid.Hebt u ooit gehoord van een zoon die niet gestraft werd? Als God u niet terechtwijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet Zijn zoon bent.( Hebreeën 12 ;11,9,10,8)Wij noemen hen gelukkig, omdat zij dwars door alles heen de Here trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de Here liefdevol en goed is en vol medeleven Zijn hulp geeft.( Jakobus 5;11)
Woord van verdrietige:Om al deze dingen moet ik huilen;... Mijn trooster is ver weg en Hij is de enige die mij zou kunnen helpen…(Klaagliederen 1;16)
Troosterende woord:De HERE is heel dicht bij mensen met groot verdriet;…( Psalmen 34 ;11)Verheug u in de HERE; .… Hij zal in alles voor u zorgen.( Psalmen37;4-5)Breng al uw moeilijkheden bij de HERE. Hij zorgt altijd voor u … (Psalmen55;23)De ongelukkige wordt overweldigd door hun kracht en bezwijkt onder hun mishandelingen.( Psalmen 10;10)Want nadat Hij wonden heeft toegebracht, verbindt en geneest Hij ze ook weer.(Job 5;18)
Woord van verdrietige:Het verdriet put mij uit; elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.( Psalmen 6;7)

Verder: Troosterende woord: Wie met verdriet in het hart huilend hun akkers inzaaien, ervaren tegen de oogsttijd vaak grote vreugde.( Psalmen 126 ;5)Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven.( 2 Corinthiër 4;17)Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden.( Psalmen 94;19)
Woord van verdrietige:Heeft de Here mij dan voor altijd afgewezen? Zal Hij mij geen genade geven? Vergeet God ons Zijn genade te geven?…( Psalmen 77 ;8,10)
Troosterende woord:want de Here zal hem niet voor altijd verstoten. Ook al geeft God hem verdriet, toch zal Hij hem ook met medelijden behandelen als teken van Zijn liefdevolle zorg. (Klaagliederen 3;31,32)
Woord van verdrietige:Nog meer ziekten en tegenslagen kan ik niet verdragen. Ik heb het gevoel dat ik ga sterven… alle kracht is uit mij geweken.( Psalmen88;4-5)
Troosterende woord:…Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. (2 Corinthiër 4;16) …Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste dingen van Hem zeiden.( Hebreeën 12;3)Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en in Zijn voetstappen moet u treden.( 1 Petrus 2;21)
Woord van verdrietige:Mijn hart begeeft het bijna; doodsangst overvalt mij.( Psalmen 55 ;5)…Waarom vergeet U mij?…( Psalmen 42;10)…en U luisterde naar mij! U hoorde mijn smeekbeden en zag mijn tranen!( Klaagliederen 3;56)
Woord van de Heer :Nooit! Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou Ik u nog niet vergeten… dat Ik, de HERE, uw redder en verlosser ben(Jesaja 49 ;15,26)Ik zal u daar troosten, zoals een kind wordt getroost door zijn moeder.( Jesaja 66 ;13)Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.( Mattheüs 11 ;13)
Woord van verdrietige:HERE, bent U mij helemaal vergeten? Wanneer komt U mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar U uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om U!..( Psalmen13;2,3)Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Dag in, dag uit bid ik tot U, HERE. Mijn handen strek ik naar U uit. Uw toorn gaat als vuur over mij heen en ik word vernietigd door wat U mij aandoet. HERE, waarom verwerpt U mij? Waarom wilt U mij niet zien?( Psalmen88;10,17,15)
Woord van de Heer :Voor een korte tijd heb Ik u verstoten. Maar met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen. In een moment van toorn keerde Ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af, maar met eeuwige ontfermende liefde zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HERE, uw verlosser.( Jesaja 54 ;7-8)
Woord van verdrietige:Word wakker! Waarom slaapt U, Here? Word toch wakker! Laat ons toch niet meer in de steek. Waarom keert U ons de rug toe? Waarom trekt U Zich onze ellende en moeiten niet aan? Sta op, Here, en help ons; bevrijd ons terwille van Uw goedheid en liefde.(Psalmen44;24,25,27)
Woord van de Heer :Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.( Jesaja 41 ;10)
Woord van verdrietige:Laat er dan niet zo'n afstand zijn tussen U en mij…( Psalmen22;12)Al bezit ik niets en zit ik diep in de ellende, toch denkt de HERE aan mij, Mijn God, U bent mijn helper en bevrijder. Kom snel, mijn God. (Psalmen 40 ;18)
Woord van de Heer :…u bent van Mij… Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren.( Jesaja 43 ;1-2)
Woord van verdrietige:…U bent toch mijn God? Geef mij Uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven.( Psalmen 13 ;4)…"Ik zal treuren …tot ik in mijn graf neerdaal"…( Genesis 37 ;35)
Woord van de Heer :…"Ik geef de doden het leven terug",… Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is… Geloof je dat?"( Johannes 11 ;25;26)
Woord van verdrietige:"Ja, Here",… "Ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God…” ( Johannes 11 ;27) …Ik vertrouw U helemaal. Mijn hele wezen leg ik in Uw handen , want U zult mij zeker bevrijden, HERE, mijn trouwe God.( Psalmen31;5-6)

Gemaakt van de boek van priester (Russisch-Orthodoxe Kerk) Grigorie Diatsenko»Helper
en Beschermer).


Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста!Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста! Помогите пожалуйста!

Спорт - Экстрим 221

На одном вдохе. 9 минут и 2 секунды – это мировой рекорд фридайвинга

19 февраля 2020 в 20:52Андрей Рыбак
На одном вдохе. Наталия Молчанова На одном вдохе. 9 минут и 2 секунды – это мировой рекорд фридайвинга 9 минут и 2 секунды – это мировой рекорд. Так долго смогла провести под водой Наталья Молчанова ... читать далее »

Разное 1067

Ростов Великий. Город вне времени.

19 февраля 2020 в 17:03Андрей Бузик
Чудеса России. Ростов Великий. Город вне времени Сады и огороды, сонные улицы, обветшалые старинные дома. Сразу и не поймешь, что ты в городе. И трудно представить, что в реальности перед тобой ... читать далее »

Церковь 595

Духовные наставления старца Ефрема Аризонского

18 февраля 2020 в 23:03Андрей Рыбак
Старец Ефрем Филофейский Духовные наставления старца Ефрема Аризонского Восьмого декабря отошёл ко Господу старец Ефрем Аризонский (в миру Иоаннис Мораитис; 1928–2019), духовное чадо преподобного ... читать далее »

Паломничество 181

Фильм про Афон

18 февраля 2020 в 11:03Андрей Рыбак
Хождение по цепным перилам на скалах Карули, Афон Афон | Часть 1 - Прибытие Афон | Часть 2 - Дорога На Карулию Афон | Часть 3 - Карулия Афон | Часть 4 - Афон проникает в сердце Афон | ... читать далее »

Интересно 468

Закон творческой самоорганизации материи.

17 февраля 2020 в 15:48Андрей Рыбак
Ковалева-Бронюкайтене Н.Б. Закон творческой самоорганизации материи (Ковалева-Бронюкайтене Н.Б.) Информация к размышлению читать далее »

Катастрофы 240

Цифровое скотство

14 февраля 2020 в 21:55Андрей Рыбак
Ирина Константиновна Мухина Цифровое скотство Кандидат физико-математических наук, консультант по Big Data Ирина Константиновна Мухина о месте человеке в новом технологическом укладе, о ... читать далее »

Литература 346

Рождественская груша

14 февраля 2020 в 10:30Андрей Рыбак
Рождественская груша Рождественская груша Я родилась в послевоенные годы, в степном краю, где ещё не было садов-огородов, зимой стояли трескучие морозы, а летом дул ветер-cуховей. В начальных ... читать далее »

Фото 88

Село Кажирово, Вохомский район, Костромской области

13 февраля 2020 в 15:54Андрей Рыбак
Кажирово Село Кажирово, Вохомский район, Костромской области, 2014 год читать далее »

Детям 540

Белый медведь. Фильм Ю.Ледина (1975)

12 февраля 2020 в 19:48Андрей Рыбак
Мишка белый Белый медведь. Фильм Ю.Ледина (1975) читать далее »

Кино 34

Остров.

11 февраля 2020 в 20:26Андрей Рыбак
«Остров» Остров. Фильм Павла Лунгина, 2006 год Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду ... читать далее »

Гонки на собаках

Спортсмен из Приморья стал чемпионом России по ездовому спорту

Спортсмен из Приморья стал чемпионом России по ездовому спорту. Приморский спортсмен Андрей Баннов одержал победу в чемпионате России по ездовому спорту. Соревнования проходили в Вологодской области. читать далее »

Парусный спорт

Из Гонконга в Лондон менее, чем за 32 дня!

Из Гонконга в Лондон менее, чем за 32 дня! Макси-тримаран IDEC Sport Жрансиса Жойона, Бертрана Делесне, Кристофа Уде, Антони Блуэ и Корентин Жойон прибыл в столицу Великобритании и завершил так ... читать далее »

Общий 1166

УНЗР – это и есть печать антихриста (по благословению православного священника)

19 февраля 2020 в 19:36Александр В.А.
Биометрический паспорт с печатью антихриста «Уникальный номер записи в Реестре – это и есть печать антихриста» - так называлась первая публикация в газете «МИР» об УНЗР (№1, 2013, с. 8-9). ... читать далее »

Календарь 2380

20 февраля. Преподобного Луки Елладского. Святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

19 февраля 2020 в 16:19Андрей Бузик
7 февраля по старому стилю / 20 февраля по новому стилю четверг 2-я приуготовительная седмица к Великому посту, о блудном сыне Поста нет. Прп. Луки Елладского (ок. 946). Прп. Парфения, еп. ... читать далее »

Жития 252

Страдание святой мученицы Дорофеи и с нею Христины, Каллисты и Феофила.

18 февраля 2020 в 16:38Андрей Бузик
Святая мученица Дорофея. День памяти 19 февраля(6 февраля по ст.стилю). В стране Каппадокийской, в городе Кесарии1, жила одна благочестивая дева, по имени Дорофея. Всё время она проводила в служении ... читать далее »

Патерик 164

Наставления архимандрита Кирилла (Павлова)

18 февраля 2020 в 10:18Андрей Рыбак
Архимандрит Кирилл (Павлов). Наставления архим. Кирилла (Павлова) 20 февраля мы вспоминаем архим. Кирилла (Павлова). Духовные чада афонского старца Симона (Безкровного) подготовили фильм по ... читать далее »

Мир 300

10 заповедей казака?

17 февраля 2020 в 13:03Сергей Р
Государь Николай II В этих Заповедях нет Самой Главной Заповеди: "Честь, Слава и Жизнь Царя-Христа дороже личной чести, славы, жизни Казака и всего Казачества"! Вот почему Казаки, наряду с ... читать далее »

Лица 418

Выстраданные истины Виктора Сухорукова.

14 февраля 2020 в 16:58Андрей Бузик
От автора: Сегодня актера Виктора Сухорукова можно назвать успешным и блистательным. Народный артист России постоянно занят в театре и кино, играет главные роли (большую известность ему принесли роли ... читать далее »

Духовное 824

Евхаристия – преложение, а не пресуществление.

13 февраля 2020 в 20:50Андрей Рыбак
Осипов Алексей Ильич. Профессор Московской Духовной Академии Евхаристия – преложение, а не пресуществление. Евхаристический канон. Хлебопреломление читать далее »

Творчество 376

Петр Ильич Чайковский. Между раем и адом.

13 февраля 2020 в 12:08Андрей Рыбак
"Ежечасно и ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него. При моем малодушии и способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию, что бы я был, если б не верил в ... читать далее »

Воины 308

Юрий Гуляев - Усталая подлодка

12 февраля 2020 в 16:18Андрей Рыбак
Подводная Лодка в Морях Благодати Юрий Гуляев - Усталая подлодка (1966, пластинка) читать далее »

Еда 367

Рецепт приготовления селедки

11 февраля 2020 в 17:09Андрей Рыбак
Рецепт приготовления селедки Рецепт приготовления селедки Приготовив по этому рецепту селедку раз и навсегда откажетесь от рыбы горячего копчения. Ароматная вкусная селедка легко отделяется от ... читать далее »

Альпинизм

= Целую Испан =

= Целую Испан = Эту историю восемь лет назад мне рассказал Владимир Николаевич Шатаев. Я ее подработал, перевел в текстовой вид и в 2012 г. опубликовал в журнале "ЭКС", издателем и редактором коего ... читать далее »

Кайтбординг

Итоги чемпионата мира WISSA -2020.

На минувшей неделе все внимание кайт-сообщества было приковано к озеру Лестиярви в Финляндии. Там на акватории шли соревнования чемпионата мира WISSA -2020. И, кажется, погода, ставшая причиной ... читать далее »

Эсхатология 576

Цифровизация приводит к слабоумию. Цифровое безумие.

19 февраля 2020 в 18:31Андрей Рыбак
Цифра засасывает в ад. Шокирующий доклад Курпатова в Совете Федерации: Цифровизация приводит к слабоумию читать далее »

Стихи 749

Земные вещи...

19 февраля 2020 в 10:56Владимир Лучит
Земные вещи, создающие иллюзию комфорта, но и требуя внимания, тем лишь опаснее ещё, что, умножаясь без числа, загромождают и сознание. читать далее »

Поиск Святой Руси 241

Западный феминизм -- начинает побеждать в России. Против русских мужчин и парней -- объявляют террор.

18 февраля 2020 в 14:38Владимир Русский
Сдай педофила. ЗАПАДНЫЙ ФЕМИНИЗМ -- НАЧИНАЕТ ПОБЕЖДАТЬ в РОССИИ. ПРОТИВ РУССКИХ МУЖЧИН И ПАРНЕЙ -- ОБЪЯВЛЯЮТ ТЕРРОР. Сегодня под прикрытием -- БОРЬБЫ с Педофилами -- любого нормального мужчину ... читать далее »

Природа 171

Телецкое озеро в трёх стихиях. Зима 2020

17 февраля 2020 в 17:05Андрей Бузик
Телецкое озеро в трех стихиях. Бушующее Золотое озеро, январь 2020. Алтайский заповедник, Телецкое озеро в трех стихиях, январь 2020. Представляем вашему вниманию очередной фоторепортаж о зимнем мире ... читать далее »

Картины 99

Искусство на основе притчи о блудном сыне

15 февраля 2020 в 16:48Андрей Бузик
Притча о блудном сыне является одной из наиболее часто изображаемых в искусстве евангельских притч. Сюжет ее обычно включают следующие сцены: блудный сын получает свою долю наследства; он уходит из ... читать далее »

Память 291

Памяти старца Ефрема (Мораитиса). Отец необъятно большой семьи

14 февраля 2020 в 10:34Андрей Рыбак
старец Ефрем (Мораитис). Апостол Америки Памяти старца Ефрема (Мораитиса). Отец необъятно большой семьи Преставился ко Господу СТАРЕЦ ЕФРЕМ ФИЛОФЕЙСКИЙ, или, как его еще называли, Аризонский. ... читать далее »

Святые 166

Мученик Трифон в Москве.

13 февраля 2020 в 16:56Андрей Бузик
Святой мученик Трифон 14 февраля Православная Церковь вспоминает святого мученика Трифона Святой мученик Трифон родился в начале III века близ города Апамеи во Фригийской области. Помогая родителям, ... читать далее »

История 466

С новым годом (1935 год). Кинохроника

13 февраля 2020 в 10:58Андрей Рыбак
Альпинисты водрузили Государственный флаг СССР Название кинодокумента: "С Новым годом" (1935) Арх. №5246 Аннотация: Московские улицы накануне Нового года. Продажа хлеба после отмены карточек. ... читать далее »

Шутка 157

Таньки грязи не боятся

12 февраля 2020 в 14:06Андрей Рыбак
Любовь – это купание =) Таньки грязи не боятся читать далее »

Праздники 266

Собор трех святителей: почему именно эти три человека так важны для Церкви?

11 февраля 2020 в 16:38Андрей Бузик
Собор трех святителей: почему именно эти три человека так важны для Церкви? 12 февраля мы празднуем Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. ... читать далее »

Каякинг

Видео от Россия 1-й канал, Саратов, про соревнования по фристайл-каякингу

Видео от Россия 1-й канал, Саратов, про соревнования по фристайл-каякингу. Когда смотрю такие репортажи, то неизменно вспоминаю про падающие домкратом волны:) читать далее »

Велоспорт

Стартовала многодневная гонка S1 Salamina Epic MTB Cup #3.

В Греции, на острове Саламин стартовала многодневная гонка S1 Salamina Epic MTB Cup #3. На втором этапе россиянин Тимофей Иванов занял 2-е место, уступив 4 секунды лидеру этапа и генеральной ... читать далее »

© 1999-2020 Vinchi Group
http://www.vinchi.ru


CIROTA.RU Rambler's Top100
Администратор форума:
andrey@vinchi.ru